sap2000实例:阿弥陀佛身相光明

来源:百度文库 编辑:四海新闻网 时间:2020/05/26 13:32:14

   阿弥陀佛身相光明

 文

    当知无量寿佛身,如百千万亿夜摩天阎浮檀金色。佛身高六十万亿那由他恒河沙由旬。眉间白毫,右旋宛转,如五须弥山。彼佛圆光,如百亿三千大千世界。于圆光中,有百万亿那由他恒河沙化佛。一一化佛,亦有众多无数化菩萨以为侍者。

    无量寿佛有八万四千相。一一相中,各有八万四千随形好。一一好中,复有八万四千光明。一一光明,遍照十方世界念佛众生,摄取不舍。其光相好,及与化佛,不可具说,但当忆想,令心眼见。见此事者,即见十方一切诸佛。以见诸佛故,名念佛三昧。作是观者,名观一切佛身。以观佛身故,亦见佛心。佛心者,大慈悲是。以无缘慈,摄诸众生。作此观者,舍身他世,生诸佛前,得无生忍。是故智者,应当系心,谛观无量寿佛。

                                ——《佛说观无量寿佛经》

注 释

   ①夜摩天:欲界六天之第三天,位于空居天的最初层。此天界光明赫奕,无昼夜之分。居于其中,日日受胜妙快乐,故此天常唱:“快哉快哉”。

   ②须弥山:译作妙高山,为一四天下之中心,由金、银、水晶、琉璃所成。此山高出水面八万四千由旬,水面之下亦深达八万四千由旬。

   ③无缘慈:诸佛由毕竟空所升华出来的真实无条件的慈悲,亦为最高之慈悲。

 

 

译 文

    应当知道,阿弥陀佛身色犹如百千万亿夜摩天阎浮檀金色,佛的身高有六十万亿亿恒河沙由旬。阿弥陀佛两眉中间的白毫,右旋宛转,如五座须弥山那样长。阿弥陀佛的圆光,如同百亿三千大千世界的范围。在佛的圆光中,有百万亿亿恒河沙的化佛。一一化佛,又有众多无数化菩萨作为侍者。

    阿弥陀佛有八万四千相,一一相中,各有八万四千随形好;一一随形好中,又有八万四千光明;一一光明,遍照十方世界念佛的众生,摄取不舍。阿弥陀佛的相好光明及其光明中的化佛,其庄严功德不可用言语称扬述说。净业行人应当忆念观想,于禅定中,令心眼见。行人见到阿弥陀佛,即是见到十方一切诸佛。以见阿弥陀佛的因缘,得名念佛三昧。作这样的观想,又名观一切佛身。由于观阿弥陀佛身相故,即能见到佛心。何为佛心?佛心即是大慈悲。以无缘大慈,摄取一切众生往生净土。作这种观想的众生,命终之后,必定生到阿弥陀佛前,证得无生法忍。所以,一切有智慧的众生,应当系心仔细观想阿弥陀佛身相光明。

 

【按】

    相好庄严的佛像,能寄寓法身功德,能体现佛的大慈悲心,能摄受众生,令离苦得乐。是故造像功德无量。